Křesťanská církev Cesta života

Cena Boží moci

Vzhledem k nutnosti probuzení církve a duchovní reformace naší společnosti se téma Boží moci stává jedním z nejaktuálnějších, kterými se musíme nyní zabývat. I ty možná právě teď čelíš těžkým okolnostem, které tě svírají a ničí, a nedokážeš danou situaci změnit, protože ti chybí moc k vyřešení. Ačkoli nám Pán říká o existujících těžkostech, které přijdou: „Tyto věci jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Na světe budete mít soužení (Jan 16:33a),” zrovna tak nám však zaslibuje, že skrze Boží moc můžeme v těchto těžkých chvílích zažívat i vítězství: „Avšak díky Bohu, který nám vždycky dává vítězství v Kristu (2.Kor.2:14a).”

Pamatuj! Bůh ti chce vždycky pomoci a svou mocí tebe i lidi, kterým sloužíš, zachránit. Klíč je v Boží moci. Pojďme se podívat do Písma, co říká o tom, co je třeba dělat, aby se Boží moc stala nedílnou součástí i tvého života.

,,Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci (1.Kor.4:20).”
Podstata Božího království spočívá v moci a ne slovech. Znamená to, že nemáme sebe ani druhé přesvědčovat o své pravdě, které věříme, že je tou jedinou, pravou a nejlepší, ale skrze reálné působení Boží moci se máme utvrzovat a druhým dokazovat, že pravda Božího slova je tou jedinou, pravou a nejlepší, kterou člověk může poznat, přijmout a věřit jí. Bez reálné Boží moci pouze manipulujeme sami sebe i druhé do náboženského způsobu života křesťanského zaměření, který jako každé jiné lidské náboženství pouze osobnost člověka svazuje do otročení pravidlům a příkazům.

Co musíš dělat, aby Boží moc působila i ve tvém životě, najdeš v Kristových slovech v evangeliu podle Lukáše 6:40: „Není učedník nad svého mistra, ale každý, kdo je dokonale vyučen, bude jako jeho mistr.“

Ježíš byl za svého pozemského života člověkem, který žil a sloužil v moci Boží:
„Když Ježíš dokončil tuto řeč, stalo se, že zástupy žasly nad jeho učením, protože je vyučoval jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci (Mat.7:28,29).
A jednoho dne se stalo, že učil a seděli tam farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Pánova moc byla přítomna k jejich uzdravení (Luk.5:17).
A všechen zástup se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a uzdravovala všechny (Luk.6:19).
Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, který chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. (Sk.10:38).


Není žádných pochyb o tom, jestli Ježíš žil a sloužil v Boží moci. On je tím mistrem, od kterého se máš učit umění duchovního života a služby v moci Boží.
„Není učedník nad svého mistra, ale každý, kdo je dokonale vyučen, bude jako jeho mistr (Luk.6:40).“
Jsem přesvědčen o tom, že jediným důvodem, proč před Bohem upřímný křesťan v životě a službě postrádá dostatek Boží moci, je, že chce (vetšinou nevědomky) být učedníkem, který je nad svého mistra. Chce−li totiž Kristův učedník žít v Boží moci, aniž by k ní docházel Kristovým způsobem, pokouší se být učedníkem, který je nad svého mistra.

Jakým způsobem člověk Kristus Ježíš žil, aby moc Boží mohla v něm a skrze něj na tomto světe působit?
„Sestoupil jsem totiž z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal (Jan 6:38).”
Ježíš žil jen to, co Bůh chtěl, aby žil. Žiješ také jen to, co Bůh chce, abys žil?
Pak poodešel kousek dál, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, jestli je to možné, ať mě ten kalich mine! Avšak ne jak chci já, ale jak ty (Mat.26:39)."
Ježíš byl ochoten být poslušný Otci až na smrt, jen aby nás zachránil. Jsi také ochotný být poslušný Otci až na smrt, jen aby lidé, kteří jsou součástí tvého života mohli být zachráněni?
„Ráno pak vstal dlouho před rozedněním a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil (Mar.1:35).
V těch dnech se stalo, že vystoupil na horu, aby se modlil, a strávil celou noc v modlitbě k Bohu (Luk.6:12).
A když vešel do domu, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Řekl jim tedy: "Tento druh démonů nemůže nijak vyjít, jedině skrze modlitbu a půst (Mar.9:28−29)."


Ježíš dokázal vstát a modlit se dlouho před rozedněním nebo dokonce celou noc. A nejen se modlit, ale i postit. A co ty, jsi také ochoten dělat to samé?
Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho domácí?“ (Mat.10:24−25)
Ježíš nesl obvinění z tmářství a sektářství. Jaké urážky a obvinění jsi ochoten snášet ty?

„Není učedník nad svého mistra, ale každý, kdo je dokonale vyučen, bude jako jeho mistr.“ (Luk.6:40)
Toto je cesta k reálné Boží moci ve tvém životě. Otázkou není, jestli je možné zažívat Boží moc ve svém každodenním životě, otázkou je, jestli jsi ochoten platit cenu za Boží moc, brát svůj kříž Kristova učedníka každý den a následovat Pána, kudy te vede.
„A kdokoli nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Neboť kdo z vás, když chce postavit věž, si nejdříve nesedne a nespočítá náklad, má−li na to, aby ji dokončil? Aby snad, když by položil základ a nemohl stavbu dokončit, nezačali se mu posmívat všichni, kteří by to viděli.“ (Luk.14:27−29)

Jestli chceš žít životem v Boží moci, bude tě to něco stát, a je nanejvýš nutné to v klidu promyslet, spočítat náklad a pak se rozhodnou. Jako pomoc při tvém rozhodování ti jistě pomohou slova apoštola Pavla v listu Filipským 3:7−14, který byl bezesporu člověkem, v jehož životě Boží moc působila: ,,Ale cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl shledán v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu, tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře; abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak snad dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych již dosáhl anebo již byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Bratři, já nemám za to, že bych již uchvátil, ale činím jediné: zapomínaje na to, co je za mnou, a vztahuje se k tomu, co je přede mnou, ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího povolání shůry v Kristu Ježíši.”

Každý pozorný a přemýšlivý čtenář pochopí, že cesta k životu v Boží moci je cestou růstu. Boží mocí jsme byli dotčení, když jsme začali toužit po spáse, Boží moc jsme zakusili při svém znovuzrození a Boží moc jedná v našem životě do dnešního dne, učíme−li se vytrvale následovat příklad našeho mistra. Boží mocí stojí království Boží, a proto očekávej, že když budeš Pánu poslušný a budeš se věrně učit žít podle jeho vzoru, Boží moc bude ve tvém každodenním životě ve svém působení sílit.


12/2005

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.