Křesťanská církev Cesta života

Cesta života jižní Čechy

CHARAKTERISTIKA A HISTORIE

Charakteristika

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů.
Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života.
Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve.
Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).
KCCŽ se považuje za část Kristovy církve a vidí v ostatních křesťanských církvích svou duchovní rodinu.

Historie
Tato církev byla založena v roce 1989 v Prachaticích. Tehdy došlo po vzájemné dohodě k odchodu charizmatické skupiny z Církve bratrské v Husinci. Z této skupiny vznikla církev Cesta života v Prachaticích.

Začátkem devadesátých let dvacátého století byl zaznamenán početní růst této církve o desítky lidí. Prorockým slovem, které toto společenství od Pána přijalo, bylo z listu Koloským 1:27b-29:,,...je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí.“ Proto se také celá práce nesla v silně evangelizačním duchu. Při počátečním formování a rozvoji této církve pomáhali bratři a sestry z Křesťanských společenství, církve Voda života a Livets Ord ze Švédské Uppsaly.

V roce 1994 došlo ke změně názvu na Slovo života. V období této změny názvu církve bylo navázáno partnerství se Švédským misionářem Micaelem Lundinem, který v té době působil v církvi Slovo života Brno. V tomto období bylo také v církvi ještě více upevněno prorocké Slovo z Izaiáše 54:2-3: ,,Rozšiř místo stanu svého a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých a kolíky své utvrď. Nebo napravo i nalevo se rozmůžeš a símě tvé národy dědičně vládnouti bude a města pustá osadí.“ Toto Slovo bylo vyloženo jako Boží výzva k rozšíření myšlení v oblasti duchovní služby církve pro práci v celých jižních Čechách. Bylo to přirozené Boží potvrzení, protože již v ten čas se sjížděli k nedělním bohoslužbám lidé z Prachaticka, Českobudějovicka, Strakonicka, Písku a Českokrumlovska.

Koncem roku 1994 došlo ke změně sídla církve z Prachatic do Českých Budějovic. Během roku 1995 však vznikly problémy v chodu práce v rámci celé církve a narušila se jednota mezi jednotlivými společenstvími. Začátkem roku 1996 byla založena místní církev v Českém Krumlově. Následně došlo k osamostatnění společenství z Prachaticka a Volyně. V témže roce náhle odešel hlavní pastýř ze služby a došlo k prohloubení všeobecné krize. Od roku 1996 až 2002 se místní společenství izolovala jedno od druhého, a v některých z nich došlo i k úplnému rozkladu.

V roce 2002 přišel zlom a začala obnova na základě Slova z 2. Paralipomenon 7:14: ,,A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se a hledali by tváři mé a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich.“ Byla to prorocká slova Boží naděje, která dala znovu život tomuto Božímu hnutí. Od roku 2002 do 2005 se starší jednotlivých společenství začali setkávat. Největším přínosem tohoto kroku byla jednota, která opět vznikala a upevňovala se mezi těmi, kteří pokračovali v pravidelných setkáváních. Na základě této jednoty byla sepsána Ustanovující listina, v níž bylo formulováno, kým tato církev je. V únoru roku 2006 byla první ustanovující konference této církve, kde došlo k navrácení k původním duchovním kořenům, z kterých tato církev vznikla. Po konferenci zaznělo proroctví, které potvrzovalo správnost tohoto kroku. Bylo řečeno, že naším návratem k duchovním kořenům děláme to, co Izák v 1. Moj.26:18: ,,Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec.“ Ustanovující konferencí jsme se tedy navrátili k duchovním pramenům a vykopali studny, z kterých tato církev vznikla, rozvinula se a má se i dál rozvíjet. Završení tohoto procesu obnovy proběhlo na začátku roku 2007, kdy došlo i k navrácení k původnímu názvu: Křesťanská církev Cesta života.

ZÁKLADNÍ VYZNÁNÍ VÍRY A UČENÍ

Postavení Bible

Kánonizované Biblické knihy Starého a Nového zákona přijímá KCCŽ za jediný pravý a dostačující základ křesťanské víry. Tyto Biblické knihy jsou v KCCŽ nejvyšší autoritou víry, a proto každý jiný podnět víry, ať už je to proroctví, učení nebo tradice, musí být v jednotě s Písmem, dojde-li však k rozporu, je odmítnut.

Základní vyznání víry
KCCŽ zdůrazňuje vedle Biblického vyznání: ,,Ježíš Kristus je Pán“ i Apoštolské a Nicejské vyznání víry, která jsou Kristovou církví všeobecně přijímána jako základní vyjádření křesťanské víry:

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, mého Pána, jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, ve svatou všeobecnou církev, v obecenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla z mrtvých a ve věčný život. Amen.

NICEJSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY:
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený nestvořený, jedné podstaty a Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce a znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, obecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Základní učení
1 Slova Bible jsou pravda zapsaná v neomylné inspiraci Ducha svatého.
2 Je jeden Bůh, Všemohoucí, Vševědoucí, Všudypřítomný Stvořitel, který je zjeven ve třech osobách Svaté trojice (Otec, Syn a Duch svatý), které jsou navzájem v absolutní jednotě.
3 Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, je jedné podstaty s Otcem i Duchem svatým. Skrze moc Ducha svatého byl počat a narodil se z Marie panny. Za svého pozemského života byl jako člověk zcela poddán vůli Boha Otce a vedení Ducha svatého a nikdy nezhřešil .
4 Vyjma Ježíše Krista je každý člověk hříšník a zástupná oběť Ježíše Krista je jediný prostředek vykoupení z lidského hříchu, prokletí a smrti.
5 Ježíš Kristus zemřel, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil do nebe a znovu se vrátí.
6 Po druhém příchodu Ježíše Krista nastane vzkříšení těl ospravedlněných, na této zemi bude nastoleno na tisíc let Kristovo království a po posledním soudu všech Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, které budou trvat na věky.
7 Duch svatý přebývá v každém, kdo věří v evangelium Ježíše Krista, odvrací se od svého hříšného způsobu života k poslušnosti Bohu, vyznává Ježíše Krista Pánem svého života a svými skutky víry to prokazuje.
8 Skrze křest Duchem svatým je každý věřící vybaven Boží mocí být svědkem vzkříšení a života Ježíše Krista.
9 Kristova církev je jedna. Tvoří ji všichni věřící v Kristovo evangelium, kteří se denně učí žít v poslušnosti Bohu, když se odvracejí od svých hříchů a následují Boží vedení zjevené ve slovech Bible a svědectví Ducha svatého.
10 Každý křesťan je Bohem veden žít v určitém společenství věřících, kde svou lásku k Bohu dokazuje určitou službou církvi.
11 Spolu se svátostí křtu vodou má církev zachovávat svátost Večeře Páně, kdy si připomíná přijímáním chleba Kristovo vykupitelné dílo skrze oběť Jeho těla a přijímáním vína smlouvu věčného života, kterou má s Bohem skrze prolitou Kristovu krev (V KCCŽ je podmínkou pro přijímání večeře Páně víra v Kristovo evangelium, přijmutí Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele, čisté svědomí a křest vodou. S ohledem na lidi, kteří mohou mít problém se závislostí na alkoholu, v KCCŽ užíváme při večeři Páně nealkoholické víno.).
12 Církev je povolaná vyjít a kázat evangelium Ježíše Krista celému světu.
13 Věčný život má každý, kdo věří evangeliu Pána Ježíše Krista a věčné odsouzení každý, kdo tomuto evangeliu neuvěří.

ZÁKLADY VEDENÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA ČLENŮ A CÍLE

Základy vedení duchovního života členů

Vedení duchovního života všech členů KCCŽ je na základě:
1. Výdobytků utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista.
2. Boží svaté lásky.
3. KCCŽ přijatých tří prorockých slov, z nichž je tvořena základní strategie života KCCŽ.

1. Výdobytky utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista:
a) Ježíš Kristus zástupně vzal na sebe lidský hřích, aby věřící člověk mohl být ospravedlněn.
b) Ježíš Kristus zástupně nesl lidské prokletí, aby věřící člověk mohl být požehnaný.
c) Ježíš Kristus zástupně zemřel a vstal z mrtvých, aby věřící člověk mohl mít věčný život.
Proto život všech členů KCCŽ je zakládán na víře ve spasitelnou moc evangelia Pána Ježíše Krista.

2. Boží svatá láska:
a) Boží svatá láska bezpodmínečně miluje každého člověka a zároveň nesouhlasí s žádným hříchem.
b) Pouze životní postoj Boží svaté lásky umožňuje Kristově církvi být společenstvím lidí, kteří k sobě dokáží mít trvalý přátelský vztah.
c) Pouze životní postoj Boží svaté lásky umožňuje Kristově církvi správně sloužit ztraceným lidem.
Proto život všech členů KCCŽ je zakládán na vyváženém zachovávání bezpodmínečné, avšak zároveň svaté Boží lásky.

3. Prorocká slova:
Prorocká slova přijatá KCCŽ vytváří základní strategii života KCCŽ: SPASENÍ – UZDRAVENÍ - SLUŽBA

SPASENÍ:
Koloským 1:27b-29: ,,je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí.“

UZDRAVENÍ:
2. Paralipomenon 7:14: ,,A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se a hledali by tváři mé a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich.“

SLUŽBA:
Izaiáš 54:2-3: ,,Rozšiř místo stanu svého a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých a kolíky své utvrď. Nebo napravo i nalevo se rozmůžeš a símě tvé národy dědičně vládnouti bude a města pustá osadí.“
Skrze spasení v Pánu Ježíši Kristu se člověk dostává do pozice, ve které je dostupné Boží uzdravení pro jeho život, který se po obnově Boží uzdravující mocí stává schopným duchovní služby Bohu i lidem. A tak nejprve sloužíme lidem ke spasení, dále aby tito lidé přijali Boží uzdravení svého života, a nakonec, aby byli schopni žít podle Boží vůle životem duchovní služby, který vytváří dočasné i věčné hodnoty.
Proto život všech členů KCCŽ je zakládán na životním procesu: SPASENÍ – UZDRAVENÍ – SLUŽBA

Cíle
1 Prvořadým cílem KCCŽ je vzývat jediného pravého Boha, Stvořitele světa a Spasitele lidí.
2 Zvěstovat evangelium Ježíše Krista a zakládat nové místní církve v oblasti Jihočeského kraje a všude tam, kam nás Bůh povede.
3 Usilovat o budování duchovního života členů KCCŽ.
4 Prokazovat Boží svatou lásku skrze misijní, vzdělávací, sociální, zdravotní, humanitární a jiné aktivity, které jsou v souladu s ostatními cíli KCCŽ podle míry přijaté Boží milosti.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.