Křesťanská církev Cesta života

Konference: „Život živé oběti“

Den první – pátek

Zbav se kvasu a slav Velikonoční svátky

Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. 1. Korintským 5:8Začátek konference: 19:00 hodin... ?
Ale kdeže. "Pilné včelky" se slétají už před devátou hodinou dopolední. Stěhuje se obsáhlá aparatura, světelný park, vyklízí se sál... Věrní zásobovači zajišťují pití a jídlo.
„Bobík“ opět nezklamal a nastražil nám mnoho záhadných překážek. Nic nefunguje jak má. Aparatura (ještě teplá z výroby) je málem odpálena 360 V, nová světla nesvítí, co má hrát - nehraje... Ještě v 16 hodin bojujeme se zvukem... A vítězíme!
Zvuk je báječný a světla svítí. Konference je zahájena podle plánu.Asi 85 hostů vzdává společně chválu Bohu předtím, než promluví Petr Petrášek o velkém „pátečním“ činu Pána Ježíše.
Hlavní myšlenkou je prosvítit svůj vlastní život, odpustit sobě i druhým a v pokoře se přiblížit Pánu. Někteří se modlí, jiní v slzách činí pokání. Všichni očišťujeme svůj život. Ve chválách přicházíme k Bohu.
Jsme připraveni vstoupit do druhého dne Velikonočních svátků.

>> Záznam z pátečního shromáždění si můžete stáhnout zde.

Den druhý – sobota

Jsi povolán do svobody

A když mluvil tyto věci, mnozí v něho uvěřili. Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky. A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." Odpověděli mu tedy: "Jsme símě Abrahamovo a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: `Budete svobodní´?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navěky, syn zůstává navěky. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní." Jan 8:30-36

10:00 – dopoledne
Začíná dopolední shromáždění a krumlovská chvála nás vede k Božímu trůnu.
Petr Petrášek přináší poselství o svobodě:
Bůh nás zachránil proto, abychom mohli žít ve svobodě. Svoboda už tu je (tam, kde je Duch svatý, je i svoboda), stačí se k ní vztáhnout.
Jestli jsi uvěřil a žiješ s Bohem, jsi svobodný a můžeš to prožívat. A pokud to neprožíváš teď, Bůh nad tebou neláme hůl. Miluje tě a chce tě do té svobody uvést.

Galatským 5:13 Vy jste přece povoláni do svobody, bratři; jenom tu svobodu nemějte za záminku pro tělo, ale v lásce služte jedni druhým.
Svobodu máš. Zneužiješ jí nebo využiješ k dobrému? Jaký život budeš žít?
Rozhoduješ se sám za sebe. Nesvaluj vinu na druhé.

Římanům 6:22 Nyní však, když jste osvobozeni od hříchu a podrobeni do služby Bohu, máte svůj užitek vedoucí k posvěcení a výsledkem je věčný život.
Máš volbu otročit hříchu nebo žít ve svobodě v Kristu. Když se vydáš službě Pánu, On tě naplní Duchem svatým, vybaví tě mocí...
Žij Boží sen o tobě. Sen, který o tobě snil už když jsi byl v lůně matky.

1. Korintským 9:19 Ačkoli jsem totiž svobodný ode všech, vydal jsem se všem za otroka, abych jich co nejvíce získal.
Sloužit lidem, aby to mělo smysl, můžeš jen jako svobodný člověk, co se svobodně stal otrokem (ne jako otrok, který se snaží být svobodným).

Život živé oběti.
Římanům 12:1 Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu.

>> Záznam z prvního sobotního shromáždění si můžete stáhnout zde.

14:00 - odpoledne
Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Ale pokud zemře, přinese mnoho úrody. Jan 12:24
Zrno musí zemřít (být vhozeno do úrodné půdy) – ztratíš ho z dohledu (je skryto pod zemí) – a teprve pak se začne odvíjet zázrak.
Nic není nemožné. Jsme obyčejní lidé? Bůh hledá obyčejné lidi, kteří mají odvahu to semínko zasadit.

Chceš byt plodný?
Římanům 12:1 Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu.
Nebuď semenem, které sní sen „co by bylo kdyby...“ Jsi člověk, který má velkou možnost, protože jsi spojen s Ježíšem. Dej svůj život jako živou oběť. Nevěříme v mrtvé oběti SZ. Duchovní oběť nespočívá v tom, že si ničíš tělo.

Galatským 5:17 Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli.
Tvé tělo je vždy v rozporu s duchem.
Oběť není dar. Oběť je citelná ztráta, ale dobrovolná.
Dar je, když ti ze svého milionu dám tisícovku. Oběť je, když si tisícovku nechám a zbytek dám tobě.

Filipským 3:7-8 Ale cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista
Vše, co jsem získal, jsem odepsal jako ztrátu pro život v Kristu. Pokládám svůj život, aby mohli žít druzí.

Marek 4:26-29 Potom řekl: "Boží království působí tak, jako když člověk hodí zrno na zem a spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on neví jak. Země totiž plodí úrodu sama - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned přiloží srp, protože nastala žeň."
Růstu nepomůžeš vytahováním rostlinky ze země. Věci nemůžeš uchvátat, leda opozdit nebo zastavit. Vše má svůj čas.
Nejde o to dívat se na tebe, ale na to, co skrze tebe Bůh dělá.

Čas modlitby:
Je tu prostor pro všechny, kdo potřebují pomoct od Pána. Duch svatý se dotýká Božích dětí, které se vepředu pod pódiem za zvuku chvály vztahují k Bohu se svými potížemi. Někdo pláče, někdo se směje, někdo je vysvobozen a někdo jen tiše děkuje.

>> Záznam z druhého sobotního shromáždění si můžete stáhnout zde.17:00 - večer
Sobotní podvečer patřil Mládežnické kapele z Č. Krumlova a skupině TWB – čtěte reportáž v příštím čísle M&P.Den třetí – neděle

Záchrana v krvi Beránka

Exodus 12:23 ...Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás.

400 let si předával zotročený Izrael myšlenku svobody zaslíbené od Boha otců - Abrahama, Izáka a Jákoba.
Velikonoce = Veliká noc = poslední noc velkých egyptských ran.

Exodus 12:20 Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby.´"Mojžíš tedy svolal všechny starší Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí až do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny.
Bůh nedovolil Zhoubci, aby se dotkl těch, kdo měli veřeje potřené krví beránka.

Jan 10:10 Zloděj přichází, jen aby kradl a zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojně.
Prokletí vychází z ďábla, požehnání vychází ze Stvořitele.
Bůh je spravedlivý soudce a není Mu lehko, pokud musí soudit právě tebe.
Pokud nečiníme pokání, žalobce (ďábel) nás obviňuje a Bůh nemůže jinak, musí spravedlivě soudit. Učiníš pokání a ďábel má Bohem zakázáno se tě dotknout.
Je úžasná milost nechat se vést dobrým Pastýřem. On je tím naším Beránkem. Jeho prolitá krev uvolňuje tu samou moc, která zastavila Zhoubce tenkrát v Egyptě.
A stejně jako oni měli beránka (jehož krev na veřejích je zachránila) sníst, a v síle toho jídla vejít do svobody, tak i my přijímáme tělo našeho Beránka podle nové smlouvy, a také nás vede z otroctví do svobody.
Ježíš musel zemřít a vzít naše hříchy, aby v nás byla obnovena přítomnost Ducha svatého.

1. Korintským 5:8 Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy.

>> Záznam z nedělního shromáždění v Českém Krumlově si můžete stáhnout zde.
>> Záznam z nedělního shromáždění v Českých Budějovicích si můžete stáhnout zde.

Více Vám přineseme v květnovém čísle M&P.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.