Křesťanská církev Cesta života

Leden 2007, měsíc příprav na rozjetí nového systému skupin

Po letních prázdninách jsme začali seznamovat církev v Českých Budějovicích a Českém Krumlově s novým systémem skupin (viz. materiál Systém skupin). Nyní se během ledna zaměříme na přípravu, abychom od února mohli nový systém skupin v těchto církvích zavést.

K úspěchu tohoto kroku je nutné, aby lidé v církvi rozuměli tomu, co se bude dít. Pro lepší pochopení chci zmínit několik stěžejních myšlenek, podle kterých nový systém skupin bude fungovat:

1. Duchovní život a služba v rámci skupin je stěžejním programem této církve. Veškerý život, zdraví, růst a služba této církve přichází od Boha skrze činnost skupin.

2. Každý křesťan prochází v životě různými obdobími, v kterých má určité duchovní potřeby. Když budou jeho aktuální duchovní potřeby naplněny, jeho život bude v rovnováze a bude schopný žít podle Boží vůle. Skupiny církve vytvářejí prostor, kde mají být naplňovány aktuální duchovní potřeby členů této církve a také těch lidí, kteří se dostanou s touto církví do kontaktu.

3. Nový systém skupin vychází z toho, že jsou tři možné stavy duchovní potřeby každého křesťana. Podle toho jsou tvořeny tři základní typy skupiny:
a) Potřeba poznat a pochopit Boží vůli. K tomu jsou určeny vzdělávací skupiny.
b) Potřeba nebýt osamoceným člověkem. K tomu jsou určeny skupiny se zaměřením na budování mezilidských vztahů v Duchu svatém a na různé volnočasové aktivity.
c) Potřeba tvořit věčné hodnoty. K tomu jsou určeny skupiny zaměřené na službu.

U každého křesťana se jeho duchovní potřeby časem mění a různě prolínají, proto je pro každého z nás nutné správně reagovat na aktuální duchovní potřebu a být zapojen na té skupině (nebo skupinách), která je pro něj v daný čas opravdovým přínosem.

4. Cíl skupiny:
Každá skupina musí mít jasně stanovený cíl, který dává smysl její existence:
a) Je-li to skupina vzdělávací, musí se stanovit i Biblické téma, které bude tématem vyučování.
b) Je-li to skupina zaměřená na budování vztahů v Duchu svatém, musí si stanovit, pro jakou skupinu lidí je zaměřena. Volnočasová aktivita sama určuje cíl skupiny.
c) Je-li to skupina zaměřená na službu, musí si stanovit, v jakých hranicích bude konaná.

Každá skupina je zároveň místem, kde se budují přátelské vztahy jejích členů.

5. Sounáležitost s církví:
Je nutné si uvědomit, že církev je Kristovým tělem, které se skládá z mnoha částí. Skupiny jsou tyto části, z kterých se církev skládá. Nikdy nesmí dojít k tomu, že se ze skupiny stane klub přátel, který žije izolovaně od církve pouze sám pro sebe! Každá skupina, ať už je zaměřená na cokoliv, musí být spojena s církví a vnímat se jako její činná část.

6. Společné prvky skupin:
I přes velikou různorodost musí mít všechny skupiny této církve některé společné prvky:
a) Vedoucí: Každou skupinu vede člověk, který je Bohem k založení, vedení a správě skupiny osloven.
b) Vize: Každá skupina má jasně stanovený cíl své existence..
c) Pravidelná setkání: Společná pravidelná setkání všech členů skupiny, během kterých naplňují cíle skupiny (nejlépe jednou týdně, není však podmínkou.).
d) Břemeno lásky: Přátelský postoj ke všem členům skupiny, pravidelná osobní modlitba za vedoucího skupiny a členy skupiny.
f) Večeře Páně: Při setkání skupiny proběhne večeře Páně a vzájemná modlitba členů za požehnání.

7. Svoboda a osobní zodpovědnost:
Každý člen této církve zodpovídá za svůj život, a proto je pouze na každém členu, jakou skupinu si zvolí. Zrovna tak nemusí být na žádné skupině nebo může být na více skupinách najednou, založit novou skupinu nebo pokračovat ve vedení stávající skupiny.

8. Čas zastavení, hodnocení a počítání nákladů:
Třikrát během roku (na konci ledna, června a srpna) budou všichni členové církve i všechny skupiny vedeni k tomu, aby se zastavili, zhodnotili, jak prožili minulé období, hledali aktuální Boží vůli pro svůj život a ujasnili si, co od nich Bůh chce a jakým způsobem chtějí v dalším období duchovně žít.


V těchto časech bude vždy církvi předložena nabídka skupin, které budou v následujícím období v církvi probíhat a do kterých je možné se zapojit. Každý člen církve může svobodně sám podle svých potřeb a touhy ukončit svou účast na stávající skupině, rozhodnout se být zapojen v jiné skupině nebo může začít novou skupinu (po splnění stanovených podmínek). Vnímá-li vedoucí skupiny Boží vedení pokračovat se stejným zaměřením dál v dalším období, pokračuje, když ne, daná skupina pod jeho vedením končí. Jestli, jakých a kolika skupin se bude kdo účastnit, závisí na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce. Každý musí sám zvážit, jaké jsou jeho životní možnosti a hranice, jak Pán Ježíš řekl, moudře spočítat náklady.

Tímto v církvi během roku proběhnou tři velké výzvy, kdy je každý člen církve podnícen zabývat se tím, jak žil a jak a kam se bude jeho život s Bohem v následujícím období ubírat.

9. Vedoucí skupiny:
Vedoucí skupin jsou lidé, kteří přijali Boží podnět (touhu, sen, Slovo) vykonávat určitý úkol. Jsou tím tak naplnění, že svůj život zaměřují na dosažení tohoto určitého cíle. Jejich přesvědčení oslovuje i některé další lidi, kteří se k takovému člověku připojí, aby spolu s ním spolupracovali. Takovou skupinu lidí spojuje určitý cíl, který je prezentován vedoucím a který podněcuje všechny zúčastněné k jeho naplnění.

Dobrý vedoucí skupiny však není pouze ten, kdo podněcuje horlivost, ale ten, kdo také pečuje a spravuje tým lidí, který Bůh k jeho iniciativě připojil.

Jak se stát vedoucím skupiny:
a) Každý vedoucí skupiny musí být členem církve, a jako ustanovený služebník církve musí splňovat podmínky pro službu v církvi (viz. Členství).
b) Boží vize: Musí dojít k Božímu podnětu, který vyvolá ve vedoucím touhu po dosažení určitého Božího záměru, který dává skupině smysl a který je pro život, zdraví, růst a službu této církve přínosem.
c) Musí absolvovat seminář pro zakladatele a vedoucí skupin.
d) Odevzdá vyplněnou žádost o založení nové skupiny, na jejímž základě starší církve rozhodují o jejím vzniku.
e) Je skrze vzkládání rukou starších uveden do služby.

10. Duchovní péče o vedoucí skupin:
a) Každému vedoucímu skupiny pomáhá v jeho službě jeden ze starších církve, který je určen k tomu, aby podporoval a pastýřsky pečoval o vedoucí skupin. Podle vzájemné dohody dochází k pravidelnému osobnímu setkání, při kterém se společně sdílejí a modlí.
b) Členové skupiny svým přátelstvím, modlitbou a spoluprácí podporují své vedoucí skupiny.
c) Podzimní seminář pro vedoucí skupin + tématické semináře jsou určeny k podpoře a povzbuzení vedoucích skupin v jejich službě.


Takový je náčrt nového systému skupin. Jakmile začneme tyto věci uvádět do života, jistě se objeví nějaké nesrovnalosti, na které bude třeba reagovat a věci dolaďovat, to nás však nesmí odradit.

Jak do nového systému skupin vstoupíme? Tento měsíc proběhne několik akcí, které nás do tohoto Božího záměru uvedou:

12. 1. Seminář pro vedoucí skupin.
21. -28. 1. Týden zastavení, hodnocení a počítání nákladů.
26. 1. Večer ztišení ČB (od 18:00 hod.).
27. 1. Večer ztišení ČK (od 18:00 hod.).

Od 21. 1. 2007 bude pro církev k dispozici nabídka skupin, které budou probíhat od začátku února do konce července 2007. V této nabídce budou uvedeni i vedoucí skupin a kontakty na ně. Každý člen si bude moci vybrat, na jaké skupině se zapojí, zkontaktuje se s vedoucím, a od začátku února pak začne nový systém skupin fungovat.

Na závěr chci každého povzbudit prorockým slovem z Iz.54:2-3: ,,Rozšiř místo stanu svého, a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých, a kolíky své utvrď. Nebo napravo i nalevo se rozmůžeš, a símě tvé národy dědičně vládnouti bude, a města pustá osadí.“ Teď je čas na rozšíření našeho života. Teď je čas nestát, ale vykročit. Je jen a jen na tobě, jestli svůj životní rozměr rozšíříš o skupinu, na kterou tě Bůh vede. Přeji každému z nás, abychom byli dostatečně odvážní přiblížit se k Bohu, protože pouze tehdy On sám nám bude blíž, Jeho sláva a moc bude víc v nás a skrze nás působit. Očekávaný důsledek není nic jiného než větší míra uzdravení naší země a záchrana ztracených. Pojďme tedy!

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.