Křesťanská církev Cesta života

Systém skupin - další etapa před námi

Drazí bratři a setry,

tak jsme vstoupili do druhé poloviny prázdninového měsíce a chci připomenout, že srpen pro nás v této církvi není pouze časem prázdnin a dovolených (jinak přeji všem, ať si je dobře užívají), ale i časem přípravy na další pětiměsíční období života této církve, ve kterém chceme soustředěně směřovat k jejímu růstu v míře milosti, která je nám od Boha daná.

V Českých Budějovicích a v Českém Krumlově budeme v tomto období pokračovat v rozvoji nového systému skupin. Chtěl bych nyní shrnou a ukázat na to, co se v této oblasti podařilo, co se nepodařilo a na čem se bude pracovat, aby vše fungovalo tak, jak má.

1. Co se podařilo (období únor – červen):
Podařilo se nám začít. To je velký úspěch. Po prvním týdnu ztišení lidé přijali Boží podněty a začali různorodé skupiny a aktivity.
Mnozí členové církve více poznali, že hranice Božího království jsou tam, kde začíná hřích. Jinak je nám dána svoboda prožívat pozemský lidský život na duchovní, duševní i tělesné rovině.
Mnohým členům církve se podařilo více rozšířit své myšlení v Duchu svatém a začít více prožívat to, kým v Kristu jsou.
Mnozí členové církve více pochopili, že do církve nemají pouze chodit, ale že svým životem a službou mají podle míry své víry a schopností církev tvořit.
Ovocem všech těchto věcí je vedle většího poznání Pána růst míry přátelství mezi členy církve, kteří se do nového systému skupin zapojili, a tím i růst projevů života a služby této církve.

2. Co se nepodařilo (období únor – červen):
Nepodařilo se ustanovit podpůrnou službu správců skupin. Správcové skupin byli “hozeni do vody“ a museli sami plavat. Někteří díky tomu prožívali ve své službě náročnější chvíle. Za to se chci omluvit.
Na některých skupinách se nepodařilo ustanovit duchovní základ každé skupiny této církve (pravidelná modlitba členů skupiny za správce a ostatní členy skupiny + večeře Páně) a některé skupiny byly díky tomu spíše zájmovým kroužkem než projevem života této církve.
V období července a srpna žádné nové skupiny nevznikly a byl ponechán prostor pro odpočinek a zrání věcí, které jsme započali.

3. Na co se v nadcházejícím období (září – leden) zaměříme:
V období,které je před námi, se zaměříme především na odstranění zmíněných nedostatků, tj. ustanoví se podpůrná služba správců skupin a bude se pomáhat skupinám být projevem života této církve, a ne pouze dobrým nápadem.
Vím, že v každém Božím dítěti dříme Boží sen dávající smysluplnost jeho životu. Je to Boží sen, který může každý z nás začít prožívat podle míry své víry, poznání, schopností, možností, které právě teď máme. Jestli tě Bůh přivedl do této církve a máš-li touhu prožívat Boží sen o sobě, chci tě vybídnout, aby ses v tomto období (září – leden) zapojil do života a služby této církve skrze skupiny.
Chtěl bych znovu oprášit základní principy skupin, abychom si připomněli, o co jde, a otevřeli se pro vedení Ducha svatého:

1.Duchovní život a služba v rámci skupin je stěžejním programem této církve. Veškerý život, zdraví, růst a služba této církve přichází od Boha skrze činnost skupin.

2.Každý křesťan prochází v životě různými obdobími, v kterých má určité duchovní potřeby. Když budou jeho aktuální duchovní potřeby naplněny, jeho život bude v rovnováze a bude schopný žít podle Boží vůle. Skupiny církve vytvářejí prostor, kde mají být naplňovány aktuální duchovní potřeby členů této církve a také těch lidí, kteří se dostanou s touto církví do kontaktu.

3.Nový systém skupin vychází z toho, že jsou tři možné stavy duchovní potřeby každého křesťana. Podle toho jsou tvořeny tři základní typy skupiny:
a) Potřeba poznat a pochopit Boží vůli. K tomu jsou určeny vzdělávací skupiny.
b) Potřeba nebýt osamoceným člověkem. K tomu jsou určeny skupiny se zaměřením na budování mezilidských vztahů v Duchu svatém a na různé volnočasové aktivity.
c) Potřeba tvořit věčné hodnoty. K tomu jsou určeny skupiny zaměřené na službu.

U každého křesťana se jeho duchovní potřeby časem mění a různě prolínají, proto je pro každého z nás nutné správně reagovat na aktuální duchovní potřebu svého života a být zapojen na té skupině (nebo skupinách), která je pro něj v daný čas opravdovým přínosem.

4.Cíl skupiny:
Každá skupina musí mít jasně stanovený cíl, který dává smysl její existence:
a) Je-li to skupina vzdělávací, musí se stanovit i Biblické téma, které bude tématem vyučování.
b) Je-li to skupina zaměřená na budování vztahů v Duchu svatém, musí si stanovit, pro jakou skupinu lidí je zaměřena. Volnočasová aktivita sama určuje cíl skupiny.
c) Je-li to skupina zaměřená na službu, musí si stanovit, v jakých hranicích bude konaná.

Každá skupina je zároveň místem, kde se budují přátelské vztahy jejích členů.

5.Sounáležitost s církví:
Je nutné si uvědomit, že církev je Kristovým tělem, které se skládá z mnoha částí. Skupiny jsou tyto části, z kterých se církev skládá. Nikdy nesmí dojít k tomu, že se ze skupiny stane klub přátel, který žije izolovaně od církve pouze sám pro sebe! Každá skupina, ať už je zaměřená na cokoliv, musí být spojena s církví a vnímat se jako její činná část.

6.Společné prvky skupin:
I přes velikou různorodost musí mít všechny skupiny této církve některé společné prvky:
a) Správce: Každou skupinu vede člověk, který je Bohem k založení, vedení a správě skupiny osloven.
b) Vize: Každá skupina má jasně stanovený cíl své existence..
c) Pravidelná setkání: Společná pravidelná setkání všech členů skupiny, během kterých naplňují cíle skupiny (nejlépe jednou týdně, není však podmínkou.).
d) Břemeno lásky: Přátelský postoj ke všem členům skupiny, pravidelná osobní modlitba za správce skupiny a členy skupiny.
f) Večeře Páně: Při setkání skupiny proběhne večeře Páně a vzájemná modlitba členů za požehnání.

7.Svoboda a osobní zodpovědnost:
Každý člen této církve zodpovídá za svůj život, a proto je pouze na každém členu, jakou skupinu si zvolí. Zrovna tak nemusí být na žádné skupině nebo může být na více skupinách najednou, založit novou skupinu nebo pokračovat ve správě stávající skupiny.

8.Čas zastavení, hodnocení a počítání nákladů:
Třikrát během roku (na konci ledna, června a srpna) budou všichni členové církve i všechny skupiny vedeni k tomu, aby se zastavili, zhodnotili, jak prožili minulé období, hledali aktuální Boží vůli pro svůj život a ujasnili si, co od nich Bůh chce a jakým způsobem chtějí v dalším období duchovně žít.

V těchto časech bude vždy církvi předložena nabídka skupin, které budou v následujícím období v církvi probíhat a do kterých je možné se zapojit. Každý člen církve může svobodně sám podle svých potřeb a touhy ukončit svou účast na stávající skupině, rozhodnout se být zapojen v jiné skupině nebo může začít novou skupinu (po splnění stanovených podmínek). Vnímá-li správce skupiny Boží vedení pokračovat se stejným zaměřením dál v dalším období, pokračuje, když ne, daná skupina pod jeho vedením končí. Jestli, jakých a kolika skupin se bude kdo účastnit, závisí na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce. Každý musí sám zvážit, jaké jsou jeho životní možnosti a hranice, jak Pán Ježíš řekl, moudře spočítat náklady.
Tímto v církvi během roku proběhnou tři velké výzvy, kdy je každý člen církve podnícen zabývat se tím, jak žil a jak a kam se bude jeho život s Bohem v následujícím období ubírat.

9.Správce skupiny:
Správcové skupin jsou lidé, kteří přijali Boží podnět (touhu, sen, Slovo) vykonávat určitý úkol. Jsou tím tak naplnění, že svůj život zaměřují na dosažení tohoto určitého cíle. Jejich přesvědčení oslovuje i některé další lidi, kteří se k takovému člověku připojí, aby spolu s ním spolupracovali. Takovou skupinu lidí spojuje určitý cíl, který je prezentován správcem a který podněcuje všechny zúčastněné k jeho naplnění.
Dobrý správce skupiny však není pouze ten, kdo podněcuje horlivost, ale ten, kdo také pečuje a spravuje tým lidí, který Bůh k jeho iniciativě připojil.

Jak se stát správcem skupiny:
a) Každý správce skupiny musí být členem církve, a jako ustanovený služebník církve musí splňovat podmínky pro službu v církvi (viz. Členství).
b) Boží vize: Musí dojít k Božímu podnětu, který vyvolá ve správci touhu po dosažení určitého Božího záměru, který dává skupině smysl a který je pro život, zdraví, růst a službu této církve přínosem.
c) Musí absolvovat seminář pro zakladatele a správce skupin.
d) Odevzdá vyplněnou žádost o založení nové skupiny, na jejímž základě starší církve rozhodují o jejím vzniku.
e) Je skrze vzkládání rukou starších uveden do služby.

10.Duchovní péče o správce skupin:
a) Každému správci skupiny pomáhá v jeho službě jeden ze starších církve, který je určen k tomu, aby podporoval a pastýřsky pečoval o správce skupin. Podle vzájemné dohody dochází k pravidelnému osobnímu setkání, při kterém se společně sdílejí a modlí.
b) Členové skupiny svým přátelstvím, modlitbou a spoluprací podporují svého správce skupiny.
c) Podzimní seminář pro správce skupin + tématické semináře jsou určeny k podpoře a povzbuzení správců skupin v jejich službě.

A teď něco z praktických věcí o nadcházejícím období:

SKUPINY V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2007 – LEDEN 2008

Chceme-li jako křesťané tvořit hodnoty, které ovlivňují věčnost, musíme vždy začít od Boha samého. Proto i nyní začneme týdnem zastavení, hodnocení a počítání nákladů.

Shromáždění, která proběhnou:

26. 8. na nedělním shromáždění církve v Českých Budějovicích a Českém Krumlově bude biblické vyučování o tom, jak otevřít svůj život pro Boží působení během večerů ztišení.

Pondělí 27. 8. až čtvrtek 30. 8. proběhnou od 19.00 hod. v obou sborech večery ztišení. Během těchto shromáždění bude sloužit jeden ze starších církve a povede zúčastněné k zhodnocení svého života během prožitého období, posvěcení a hledání Boží vůle pro nadcházející období.


V pátek 31. 8. v Českých Budějovicích a v sobotu 1. 9. v Českém Krumlově se budou od 19.00 hod. konat Večery Ducha svatého – shromáždění, během kterých se budeme ve chválách, uctívání a modlitbách otevírat pro Boží zmocnění do věcí, které jsme od Pána pro toto období přijali.

Seminář pro zakladatele a správce skupin proběhne 7. 9. v Českých Budějovicích a 14. 9. v Českém Krumlově.

POZOR! Každý, kdo chce založit a spravovat skupinu, musí vyplnit Žádost o založení nové skupiny pro období září 2007 – leden 2008. Bude-li stávající správce pokračovat ve vedení své skupiny, vyplní tuto žádost také.

Na závěr chci každého povzbudit prorockým slovem z Iz.54:2-3: ,,Rozšiř místo stanu svého, a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých, a kolíky své utvrď. Nebo napravo i nalevo se rozmůžeš, a símě tvé národy dědičně vládnouti bude, a města pustá osadí.“ Teď je čas, kdy opět můžeš rozšířit svůj život a vstoupit do věcí, které Pán pro tebe připravil, abys v nich žil. Pamatuj! Nyní je jen na tobě, jestli svůj životní rozměr rozšíříš o skupinu, na kterou tě Bůh vede. Přeji každému z nás, abychom byli dostatečně odvážní přiblížit se v těchto věcech k Bohu, protože pouze tehdy On sám nám bude blíž a Jeho sláva a moc bude v nás a skrze nás působit.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.