Křesťanská církev Cesta života

Týden ztišení a večer Ducha svatého...

...nemusí nutně končit pátkem 14. září. Každý večer můžeš mít své osobní ztišení. Každý tvůj večer může patřit Duchu svatému.Ať už jsi se zúčastnil společných večerů nebo ne, můžeš následující body použít jako náměty ke svému osobnímu ztišení před Pánem.

POKOŘENÍ SE PŘED PÁNEM

Jednou z vizí naší jihočeské církve je z 2. Paralipomenon 7:14 ...a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

Ať už jsi právě teď ve vzdoru vůči Pánu, nechce se ti tak úplně dělat to co bys měl anebo jsi Mu oddaný cele... v každém případě je dobré začít své ztišení v pokoře. Uznej Ježíše Krista jako jediného Pána ve svém životě. Nech Ho rozhodovat. Poddej se.

Židům 12:1 ... odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou, a s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi.

Nastavme své prázdné dlaně, ať je sám Pán naplní svými dobrými dary.HLEDÁNÍ BOŽÍ VŮLE

Každý z nás touží vědět, co připraveného pro něho Pán má. Někdy jsou to věci, do kterých vstoupíš během několika dnů. Na některé si musíš nějaký měsíc počkat. A pak jsou Boží plány, které ti Pán částečně zjeví, aby ses na ně mohl už nyní připravovat, přestože do nich vstoupíš až za několik let.

Ujisti se právě teď v jakém stavu se nacházíš:
Boží vůli znáš a žiješ v ní – potom se modli, aby ti Bůh dal moudrost a sílu v ní zůstávat a růst.
Boží vůli znáš, ale nežiješ v ní – potom pros Pána za odpuštění. Rozhodni se v ní žít a začni v ní také skutečně žít. Pros Pána o pomoc a moudrost.
Boží vůli neznáš – pak se modli za moudrost a poznání Boží vůle.

HLEDÁNÍ BOŽÍ VŮLE SE ÚZCE DOTÝKÁ TĚCHTO ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ

1. BŮH

Písmo nám říká v Matoušově evangeliu 22:37-38  Ježíš mu řekl: "`Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ To je první a největší přikázání."

Jak moc prokazuješ Pánu svou lásku? Kolik času Mu věnuješ? Kolik srdce, duše a mysli Mu dáváš? Jak dalece dodržuješ to první a největší přikázání?
Zamysli se. Čiň pokání a změň všechny nedostatky, na které jsi právě teď přišel.
Jsme jako Měsíc, který odráží záři Slunce. Nemůžeme zářit sami od sebe. Jakmile se mezi nás dostane Země, dojde k zatmění. Pokud nebudeš trávit čas s Pánem, znát Jeho slovo, znát Jeho osobně... nemáš co odrážet.

2. TY

1 Tesalonickým 5:23  Sám Bůh pokoje ať vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Bůh se nezajímá jen o tvého ducha, ale i o tvou duši a tělo. Jak moc se o ně zajímáš ty? Čím krmíš svého ducha, duši a tělo? Jsou to dobré věci? Jsou to věci, které zachovají tvého ducha duši i tělo bez úhony?
Uvaž své budoucí kroky ohledně svého života, práce, studia. Pokud jsi něco zanedbával, čiň pokání a změň to.

3. RODINA A PŘÁTELÉ

Pán ti nedal rodinu a přátele proto, aby tě potrestal, nýbrž aby tě požehnal.
1 Timoteovi 5:8  Jestliže se pak někdo nestará o své vlastní a zvláště o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

Možná jsi jediným světlem ve své rodině a Pán si tě chce použít pro záchranu celého tvého příbuzenstva a přátel. Buď tím světlem pro jejich záchranu. Předkládej je Pánu. Trav s nimi čas. Buď pro ně požehnáním. Pokud je na tobě, žij s nimi v pokoji a přátelském vztahu (ať už oni reagují jakkoli).

4. CÍRKEV

Církev je živý organismus, jak všichni víme. Jeden každý z nás je živým kamenem v této Boží stavbě. Aby církev nebyla hromadou kamenů, ale hodnotnou stavbou, je třeba, aby každý kámen našel své správné místo v té správné zdi. Tím se vzájemně držíme pohromadě, sloužíme si a tvoříme jeden fungující celek.

1. Petrův list 4:10  Jak každý z vás přijal obdarování, tak si jím vzájemně služte, jako dobří správci rozličné Boží milosti.

Jestli se dosud cítíš být kamenem pohozeným někde vedle, najdi své místo. Najdi tu díru ve zdi, do které nepasuje žádný jiný kámen, než právě ty. Tvoř církev svým životem. Buď její součástí.
Dívej se kolem sebe, jestli další kámen marně nepátrá po svém místě. I jemu můžeš být pomocí v modlitbě a povzbuzení, aby své místo brzy našel a stal se součástí stavby.
K upevňování vztahů slouží v této církvi i skupiny, do kterých se můžeš dle svého zájmu zapojit.

VEČER DUCHA SVATÉHO

Je to čas, kdy děkujeme Pánu za vše, co nám během večerů ztišení ukázal. Chválíme Ho za Jeho dobrotu, milost a lásku, kterou nám neustále projevuje. Děkujeme Mu za zjevení dalších kroků pro náš život v následujících měsících.Večer Ducha svatého můžeš prožívat každý den. Nemusíš čekat, až bude církev pořádat další podobný večer chval. Nemusíš hledat ty správné dveře s označením „Chvály zde>>>“.Jednoduše se zavři ve svém pokojíku a měj úžasný večer s Duchem svatým. On se totiž nedívá na to, kolik nástrojů používáš. Jak výborně intonuješ nebo jak moc jsi „svatě tichý“... On se dívá na to, co při chvále dělá tvoje srdce.

Ať jsou vaše osobní večery ztišení plodné a schůzky s Duchem svatým úžásné.
Zdena Sedláčková.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.