Křesťanská církev Cesta života

Jihočeská Velikonoční konference – sobota 22.3. v 10:00 hod.

Je něco po osmé ráno. Pultík s občerstvením už funguje, takže se budějovičtí chváliči (trousící se na zkoušku) mohou napít čaje nebo něco sezobnout. Střídáme se ob shromáždění - krumlovská a budějická chvála. Je nám líto, že prachatická kytaristka a zpěvačka (v jedné osobě) nemohla kvůli pracovním závazkům nacvičit písně a vystupovat s námi (budějickými). Snad to vyjde na konferenci za rok.

V deset hodin už stojíme připraveni na pódiu. Tak trochu v bázni, jestli zvládneme udržet laťku tak vysoko, jak ji nastavili včera krumlovští. No...Pán s námi. :) A On je.

Petr Petrášek nás znovu všechny přivítal a zahájil nový konferenční den modlitbou. Chválíme Pána a On je věrný, zase byl s námi.Název kázání a moje ranní zápisky jsou tady.

10:00 hodin
BŮH SPRAVEDLNOSTI (Petr Petrášek)
(Biblické vyučování o tom, že Bůh je spravedlivá bytost, která dává spravedlivý Zákon, podle kterého spravedlivě soudí každého člověka.)

Sk 4:13 „...a poznali na nich, že byli s Ježíšem.“
Jak lidé poznají, že jsi „byl s Ježíšem“? Tak, že jsi s Jeho slovem.

Boží spravedlnost
Mat. 24:11-12 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne.

Tohle je čas před Ježíšovým příchodem. Povstanou falešní proroci, kteří budou působit v církvích. Následek => nerespektování Božího zákona => láska mnohých vychladne.

Boží lásce se daří tam, kde je spravedlnost. Dejme pozor, ať se spravedlnost nevzdálí z našeho středu.
Neznásilňujme Boží slovo pro svoje účely. To, že Boží slovo říká „Všeho zkuste a dobrého se držte“, tě nenabádá k tomu, aby sis vyzkoušel více žen a té nejlepší se držel!

Filip. 4:13 „Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“ Ani tohle slovo tě mylně nevede k tomu, že si můžeš dělat, co chceš. Tady se píše, že všechno „unesu“ v Kristu a nezastaví mě nic na Jeho cestě.

(osobní pozn.: Napadlo mě, že „v Kristu“ znamená, že by to dělal i On. On by měl hýbat svým tělem. Pokud jsem „v Kristu“ a dělám něco, co On by nikdy neudělal => chovám se jako infekce, která v konečném důsledku trápí a poškozuje celé tělo. A to by se nikdy dít nemělo, pokud má tělo přežít a prospívat. Takže „v Kristu“ skutečně mohu všechno – všechno, co by dělal On.)
Nenech se zmást falešnými proroky. Trav čas s Božím slovem, s Ježíšem, pak tě nikdo neoklame.
Spravedlnost je živnou půdou pro lásku.

Sám Bůh je spravedlivý
Jan 17:25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a i tito poznali, že jsi mě poslal.
Ježíš znal Boha. Osobně. Viděl, že součástí Božího charakteru je spravedlnost.

Jak poznám, že Bůh někde jedná?
Řím. 14:17 Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.
To poznáme podle toho, že tam bude spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Abychom poznali míru spravedlnosti, dal nám Bůh svůj zákon. Světská spravedlnost se různě posouvá. Boží spravedlnost se nemění. Řím. 7:12  Zákon je tedy jistě svatý a přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

Mat. 5:17 „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se všechny ty věci stanou.“

Ježíš přišel žít Boží spravedlnost. A jestli i Ježíš žil podle pravidel, myslíš, že ty máš právo něco měnit? To falešní proroci pokřivují Boží zákon.

Bůh spravedlivě soudí
Teď mám milost a tak jsem za vodou?
1. Pt. 1:17 Nazýváte-li Otcem Toho, který bez ohledu na osobu soudí každého podle jeho díla, prožijte čas svého pobytu zde v bázni.
Ne, nejsi za vodou. Tvá víra musí mít skutky. Bůh ze své spravedlnosti nesleví ani neustoupí.

1. Kor. 11:31-32 Kdybychom se totiž rozsuzovali sami, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni, býváme Pánem vychováváni, abychom nebyli odsouzeni se světem.

Jsme učedníci a máme se ještě hodě co učit. A Ježíš to ví. Jestli víš, co Bůh říká, a nečiníš to => máš hřích. A nebudeš-li to řešit, budeš souzen. Budeš sklízet to, cos zasel. Neschovávej „to“. Nevymlouvej se. On ti přece chce odpustit.

Řím. 8:1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha.

Jak žít spravedlivě v Božích očích?
Mat. 22:37-40 Ježíš mu řekl: "`Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: `Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.´ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Žij v lásce k Bohu a k lidem => tak naplníš celý zákon. Milovat lidi ale neznamená jen „sladká slova“. Někdy je láska i to, že bratra káráš, abys ho svedl ze špatné cesty.
Žijme spravedlivě.
- - - - -

Dopolední shromáždění skončilo a je čas na jídlo. Jako minulý rok je pro všechny zařízen (cenově velmi dostupný) oběd – bageta nebo sekaná. Kdo si chce zamlsat, může si ke kávě koupit něco dobrého v kavárničce, případně si nabídnout buchty, (s láskou) napečené sestrami.Na chodbách to bzučí hovorem více než osmdesáti lidí. Někteří si sdělují zážitky ze včerejška a čekají na sekanou, jiní obsluhují za pultem, další se jdou projít.
Já jdu zjistit, jak daleko je manžel s animací na večerní evangelizaci. Texty chval se totiž nebudou promítat (jak jsme zvyklí) přes meotar, ale budou vepsány do různých barevných obrázků. Scéna už tak vypadá moc pěkně. Výzdoba, světla... služebníci ovládající světla odvádějí úžasnou práci. Animace pod texty dovede úvodní část evangelizace do dokonalosti. Ale musí se vyrobit. :)

- zdes -

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.